Elevator test and inspection cases

Elevator test and inspection cases در گذشته و سالهای قبل از آنکه سندیکای صنعت آسانسور شکل بگیرد، کنترل نهایی آسانسور ها توسط افراد با تجربه و متخصص شرکتهای فروشنده انجام می شد، گرچه این سیستم خالی از اشکال نبود، اما به هرحال نشان از نظارت در نصب و بهره برداری آسانسور...

Traffic or commuting by elevator

Traffic or commuting by elevator در هر نوع از ساختمان ، یک دوره اوج رفت و آمد و ترافیک آسانسور وجود دارد . نوع و جهت شدت ترافیک آسانسور در طول این دوره ، کمیت خدمات رسانی آسانسور وبرای کل ساختمان را مشخص می کند . اگر آسانسور ها در طول زمان اوج ترافیک آسانسور خوب...

Open Loop and Close Loop systems in the elevator

Open Loop and Close Loop systems in the elevator درایو مجهز به سیستم Open Loop   را می توان در آسانسورهای با سرعت 1 متر بر ثانیه استفاده نمود . در سیستم Open Loop   هیچگونه فیدبک و اطلاعاتی از سرعت موتور توسط Encoder  به داریو برگردانده نمی شود و کنترل سرعت موتور توسط...

Compensation chains and their effects on elevator performance

Compensation chains and their effects on elevator performance با مرتفع شدن ساختمانها و افزايش طول حرکت آسانسورها، وزن تجهيزات تعليق آسانسور تأثير قابل ملاحظه ای بر عملکرد اين سيستم گذاشته است. بدين معنی که در گذشته به علت وزن قابل توجه طنابها (به دليل طول چاه و تعداد...

The need to renovate and build elevators

The need to renovate and build elevators آسانسور تنها وسيله رفت و آمد ترافيکي است که مورد استفاده تمامي گروه سني قرار مي گيرد و عمومي ترين وسيله جابجائي عمودي در جهان است. با نگاهي گذا به وضعيت آسانسورهاي منصوبه در کشور، اين نکته به خوبي مشهود مي شود که بيشتر از 3/1...
Email
Phone
WhatsApp
Whatsapp

Add the number to the Contacts on your phone and send us a message via app.

Call us:

00989381210018

Phone
Email