ATI SOUD TABANDEH

ELEVATOR & ESCALATOR

Sales, installation, commissioning, design and assembly, service and maintenance of all types of elevators and escalators

Destination Control

معرفی سیستم کنترل مقصد  ( Destination Control ) :

در سیستم های کلکتیو سلکتیو و دان کلکتیو و … با توقف اولین آسانسور در طبقه سیلی از جمعیت منتظر حرکت می کنند به سمت آسانسور و باعث تکمیل شدن ظرفیت کابین می شود و با توجه به مقصدهای متفاوت مسافرین آسانسور مجبور می شود در کلیه طبقات توقف کند این فرایند در کلیه آسانسور ها نیز صورت می گیرد که باعث می شود میزان قابل توجهی از راندمان آسانسور ها کاسته شود .

اما در سیستم کنترل مقصد ، مسافران قبل از حرکت مقصد خود را توسط  صفحه کلیدی که در طبقات تعبیه شده است انتخاب می کنند و با استفاده از هوش مصنوعی سیستم و پیش بینی جریان ترافیک و مقصد انتخاب شده سیستم مسافر را به آسانسوری که برای او در نظر گرفته شده است راهنمایی می کند .

در این فرایند با توجه به ازدحام مسافران ممکن است تعداد محدودی مسافر دیگر با همان مقصد مورد نظر هدایت شوند که در این حالت مقصد تمامی مسافران موجود در کابین آسانسور یکسان می باشد .

 مزایای سیستم کنترل مقصد :

–  مونیتورینگ کلیه آسانسور ها توسط رایانه 

–   زمان کوتاه تر برای رسیدن به مقصد مورد نظر

–   ازدحام کمتر در کابین آسانسور

–  کاهش چشمگیری در توقف های آسانسور در طبقات

–  راحتی و آرامش مسافران

–  کاهش قابل توجهی در برق مصرفی

–  و  …

 

Email
Phone
WhatsApp
Whatsapp

Add the number to the Contacts on your phone and send us a message via app.

Call us:

00989381210018

Phone
Email