آتی صعود تابنده

ATI SOUD TABANDEH

فروش – نصب – راه اندازی – طراحی و مونتاژ – سرویس و نگهداری انواع آسانسور و پله برقی

نکاتی مهم درباره آسانسور

امروزه جايگاه آسانسور ها در جهان و در صحنه زندگي روزمره افراد ديگر يك كالا و وسيله نقليه عمودي محسوب نميشود. افزايش جمعيت جهان توسعه شگفت آور شهرها تولد و تكامل آسانسورهاي مدرن و پيچيده ساخت آسمانخراش ها و بلند مرتبه هاي عظيم و برج هاي نمادين سر به فلك كشيده كشورها رشد رفاه فردي و اجتماعي و…همه و همه دست به دست يكديگر داده و اين وسيله پيچيده تكنولوژي را به تلفيقي از مجموعه فن آوري هاي نوين امروزي تبديل نموده است. رعايت استاندارد هاي ساخت نصب بهره برداري و نگهداري و مهمتر از آنها افزايش دانش عمومي و تخصصي در خصوص استانداردهاي اين وسيله ضروري رفاهي ضمن تاثيرگذاري بر جلوگيري از بروز حوادث ووقايع گوناگون مي تواند موجب ارتقاء كيفي و ايمني آن در كليه زمينه ها گرديده و نيز بر افزايش آرامش و آسايش خاطر كاربران تاثير گذار باشد. در اين خصوص نكات پيش رو به تعدادي از مهمترين اين مسايل اشاره خواهد داشت.

1در ساختمان هاي بيش از 3 طبقه يا حد اكثر طول مسير حركت 9 متر تعبيه آسانسور الزامي است.

2در ساختمانهاي 8 طبقه يا با طول مسير حركت 28 متر و بيشتر بايد حداقل 2 آسانسور تعبيه گردد.(حتي اگر از نظر تئوري يكي كافي باشد) 

3در كليه ساختمانها ي با طول مسير حركت بيش از 28 متر حداقل يك آسانسور مناسب حمل بيمار (برانكاربر) ضروريست. 

4در بيمارستانهاي بيش از يك طبقه وجود حداقل يك آسانسور تخت بر اجباري است.(در صورت وجود سطح شيبدار اين الزام منتفي است.)

5محل استقرار آسانسور بايد طوري باشد كه حداكثر پياده روي از در ورودي ساختمان يا آپارتمان براي سوار شدن در هر طبقه 45 متر باشد.

6در صورتي كه آسانسورها سه دستگاه يا كمتر باشد میتوان آنهارا مجاور يكديگر نصب نمود.

7در صورتيكه آسانسورها بيش از سه دستگاه باشد بهتر است الف-در دو نقطه متفاوت نصب شوند.ب- در دو گروه روبروي هم قرار بگيرند.

8عبور هيچ وسيله اي غير از تجهيزات خود آسانسور ها از داخل چاه آسانسور مجاز نمي باشد.

9در ساختمانهاي داراي برق اضطراري بايد حداقل يك آسانسور بتواند به انتخاب از برق اضطراري تغذيه شود اين سيستم بايد به طور خودكار فعال شود.

10نصب دستگيره در داخل كابين در ارتفاع 90 سانتيمتر و روي يكي از ديوارها و به فاصله 2 سانتيمتر از بدنه كابين توصيه مي شود.

11نصب دستگيره اي بر روي يكي از ديواره هاي كابين ترجيحا در عقب با سطحي صاف و با فاصله اي حداقل 20 ميليمتر از ديواره و ارتفاع 90 سانتيمتر از كف كابين الزامي است.

12ارتفاع دكمه زنگ اخبار و دكمه توقف اضطراري كه پايين ترين دكمه ها هستند 89 سانتيمتر و بالا ترين دكمه ها نبايد بيش از 137 سانتيمتر از كف ارتفاع داشته باشند. حداقل فاصله اين كليدها از ورودي كابين 40 سانتيمتر است.

13زنگ اخبار آسانسور بايد مجهز به باطري قابل شارژ باشد و حتي المقدور امكان نصب زنگ كمكي در اتاق نگهباني نيز فراهم گردد.

14در حالت كاركرد عادي باز كردن دز طبقه و يا هر يك از لته ها (در مورد درهاي چند لته اي)نبايد امكان پذير باشد مگر آنكه كابين در حالت توقف بوده و يا در حال رسيدن به نقطه توقف در منطقه بازشوي درب باشد.

15تغيرات اساسي در آسانسور ها در صورتيكه منجر به :

الف-تغيير محل

ب- تغيير سرعت

ج-تغيير ظرفيت آسانسورها گردد بايد با رعايت مقررات مبحث 15 وزارت مسكن و شهر سازي معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان انجام گيرد.

16در صورتيكه فقط يك آسانسور براي ساختماني پيش بيني شود اين آسانسور بايد با ظرفيت حداقل 630 كيلوگرم (هشت نفره) و سرعت مجاز حداقل 63/0 متر بر ثانيه انتخاب گردد.

17در ساختمانهايي با ارتفاع 28 متر و بيشتر استفاده از سيستم كنترل آتش نشان در آسانسورها الزامي است.

18ابعاد چاه آسانسورهاي كششي بايد متناسب با:

الف- ظرفيت آسانسور

ب- نوع دربها

ج- سرعت آسانسور پيش بيني گردد.

19براي سيستم برق آسانسورها مطابق استاندارد (مبحث طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها نشريه 1-110 )بايد اتصال زمين مناسب در نظر گرفته شود(چاه ارت يا ميله ارت)

20تعريف بالا سري(Overhead):فاصله قائم كف بالاترين توقف تا زير سقف چاه آسانسور را بالا سري گويند.

21تعريف عمق چاه(pit):فاصله قائم بين كف پايين ترين توقف تا كف چاه آسانسور راپيت يا چاهك گويند.

22طول مسير حركت(travellength):ارتفاع بين كف طبقه اصلي ورودي تا كف بالاترين طبقه توقف آسانسور گويند.

23در استفاده از آسانسورهاي گروهي عمق چاهك مشترك (pintمشترك)و حداقل بالاسري مشترك(overheadمشترك)آسانسورها برابر است با عمق چاهك و بالا سري سريعترين آسانسور در گروه.

24هر چاه بايد داراي ديواره هاي بدون وزنه و كف و سقف باشد. تنها چاه هاي باز مجاز عبارتند از:

الف-محل نصب دربهاي طبقات

ب- محل درهاي بازرسي و اضطراري چاه و دريچه هاي بازديد

پ- دريچه ها

ت خروج گاز و دود در هنگام آتش سوزي

ت- دريچه هاي تهويه ث- سوراخ هاي باز دائمي بين چاه آسانسور و موتور خانه يا اطاق هاي فلكه

حالت خاص:

چنانچه در مواقع آتش سوزي در ساختمان چاه آسانسور نقشي در كمك به گسترش آتش و دود به ساير طبقات نداشته باشد موارد زير مجاز ميباشد.

الف- حد اقل ارتفاع ديوارهاي قابل دسترسي افراد به جز سطوح ورودي چاه در ارتفاع بالاتراز 5/2 متر باشد.

ب- براي ديوارهاي سطوح ورودي چاه در ارتفاع بالاتراز 5/2 متري تر از طبقه مي توان به جاي ديوار كامل از ديوارهاي مشبك كه ابعاد سوراخ هاي آن نبايد (به طور افقي يا عمودي)از 75 ميليمتر بيشتر باشد استفاده نمود

25دماي نرمال محيط داخلي موتور خانه آسانسور بايد بين 5 و 40 درجه سانتيگراد ثابت نگه داشته شود.

26ترجيحا در زير چاه هاي آسانسور نبايد فضايي قابل دسترسي افراد وجود داشته باشد چنانچه اين فضا زير چاهك در دسترس اشخاص قرار داشته باشد كف چاهك بايد تحمل حداقل N/m5000 را داشته و هم چنين يكي از دو شرط زير را داشته باشد:

الف- يا ستوني صلب و محكم از زير ضربه گير وزنه تعادل به زمين محكم وصل شود و يا

ب- وزنه تعادل به پاراشوت (ترمز ايمني)مجهز باشد.

27در مورد سيم بكسل حداقل نسبت بين قطر فلكه ها (هرز گرد يا فلكه هاي اصلي به قطر سيم بكسل بايد 25 باشد.

28در صورتيكه سرعت اسمي آسانسور بيش از 5/2 متر بر ثانيه باشد بايد طناب هاي جبران كننده به همراه فلكه هاي كششي بكار رود و نيز شرايط زير بر قرار باشد:

الف-كشش طناب ها بايد توسط نيروي جاذبه انجام گيرد.

ب- كشش بايد با يك وسيله ايمني برقي كنترل شود.

پ- نسبت بين قطر واقعي قرقره ها و قطر نامي طناب هاي جبران كننده بايد حداقل 30 باشد.

29هنگاميكه سرعت اسمي آسانسور از 5/3 متر بر ثانيه تجاوز كند علاوه بر شرايط قبلي وجود يك وسيله ضد پيچش طناب ها ضروري است (antirebound device)عملكرد اين وسيله ضد پيچش به اين ترتيب خواهد بود كه با بكار انداختن وسيله ايمني برقي مشروح در بند 28 موتور اصلي آسانسور را متوقف نمايد.

30قطر اسمي طناب هاي فولادي بايد حداقل 8 ميليمتر باشد.

31مقاومت كششي تارهاي تشكيل دهنده رشته ها بايد داراي مقادير زير باشد:

الف-براي طناب هاي فولادي داراي رشته هايي با مقاومت يكسان 1570 نيوتن بر ميليمتر مربع يا 1770 نيوتن بر ميليمتر مربع

ب-براي طناب هاي فولادي كه رشته هاي آنها داراي دو نوع كشش هستند N/mm1370 براي تارهاي بيروني و N/mm1770 براي تارهاي دروني

32سرهاي انتهايي طناب هاي فولادي بايد بايد به كابين وزنه تعادل و يا نقاط آويز با كمك يكي از روش هاي زير و يا با هر سيستم مشابه به ديگري كه داراي ايمني معادل اين روشها باشد متصل مي شود.

1قلابي پر شده از فلز يا رزين

2قلاب گوه اي خود سفت شو (بادامكي)

3بست

4قلاب با دست تابيده شده

5قلاب با بست فلزي استوانه اي و يا هر سيستم مشابه.

 

33حداقل بارگسيختگي سيم بكسل فولادي:عبارتست از حاصل ضرب مربع قطر اسمي سيم بكسل فولادي (بر حسب متر مربع) و مقاومت كششي اسمي سيم ها برحسب N/mm

34جهت جلوگيري از صدمات وارده به بدن خارج شدن سيم بكسل ها از داخل شيارها و وارد شدن اشياء خارجي بين شيارها و سيم بكسل ها فلكه هاي هرز گرد و رانشي داخل چاه بايد مجهز به حفاظ ايمني باشد.

35باز و بسته بودن اين حفاظ فقط در شرايط زير مجاز است:الف-تعويض طناب هاي فولادي ب)تعويض فلكه ها ج)تراش مجدد

36سرعت عملكرد گاورنر وزنه تعادل بايد از سرعت عملكرد گاورنر كابين بيشتر باشد اختلاف سرعت عملكرد نبايد از 10% بيشتر شود.

37جهت چرخشي ، با توجه به چگونگي عملكرد ترمز ايمني بايد روي فلكه گاورنر علامت گذاري شود.

38گاورنر بايد توسط طناب فولادي كه قابليت انعطاف زيادي دارد حركت داده شود.

39مقدار باري كه باعث پارگي طناب فولادي خواهد شد بايد با ضرايب ايمني حداقل 8 برابر نيروي كششي ايجاد شده هنگام عملكرد گاورنر مصاحبه گردد.

40حداقل قطر طناب فولادي گاورنر بايد 6 ميليمتر باشد.

41نيروي كششي طناب فولادي گاورنر هنگام عملكرد بايد دست كم از يكي از دو قطر زير كه بزرگ تر است كمتر نباشد:

الف)300 نيوتن يا

ب)دو برابر مقدار نيرويي كه براي درگيري ترمز ايمني نياز است.

42نسبت بين قطر واقعي فلكه گاورنر به قطر اسمي طناب طناب فولادي آن بايد حداقل 30 باشد.

43پارگي يا شل شدن طناب فولادي گاورنر بايد توسط و سيله برقي ايمني موجب توقف موتور محرك آسانسور شود.

44درهاي بازرسي:بايد داراي حداقل ارتفاع 74 متر و حداقل پهناي 6/0 متر باشد.

درهاي اضطراري: بايد داراي حداقل ارتفاع8/0 متر و حداقل پهناي 35/0 متر باشد.دريچه هاي بازديد: : بايد داراي حداكثر ارتفاع5/0 متر و حداكثر پهناي 5/0 متر باشد.

45جهت بازشوي درهاي بازرسي درها اضطراري و دريچه هاي بازديد نبايد به سمت داخل چاه باشد.

46درها و دريچه ها بايد به قفل كليددار مخصوص مجهز باشند كه بتوانند بدون كليد مجددا بسته و قفل شوند درهاي بازرسي و اضطراري حتي اگر قفل باشند بايد از داخل چاه بدون كليد باز شوند.

47شدت روشنايي مناسب دائمي كف موتور خانه حداقل 200 لوكس وروشنايي مناسب چاه آسانسور توسط يك لامپ در 5/0 متري بالا ترين و پايين ترين نقاط چاه و در ميان چاه نيز در هر 7 متري يك لامپ نصب شود.

48شدت روشنايي (لوكس) محل كليد هاي فرمان و كف داخل كابين 50 لوكس است. شدت روشنايي در نزديكي در طبقه ورود به آسانسور و در كف آن بايد حداقل 50 لوكس باشد.

49ميانگين سرعت بسته شدن لته هاي در بايد كمتر ازm/sec3/0 (در ساختمان هاي مسكوني)و در ساير محل ها m/sec5/باشد.

50فاصله بين كابين و متعلقات آن با وزنه تعادل و متعلقات آن در داخل چاه آسانسور حداقل 5 سانتيمتر است.

51فاصله افقي كابين و قاب وزنه و متعلقات آن با ديوار چاه  و موانع احتمالي داخل آن بايد حداقل 5 سانتيمتر باشد.

52سقف كابين آسانسور بايد تحمل وزن حداقل دو نفر (با متوسط وزن 75 كيلوگرم)را داشته باشد.

53در جلو آستانه كابين بايد صفحه اي قائم جهت جلو گيري از ورود پا به زير كابين با ارتفاع حد اقل 75 سانتيمتر و لبه شيبدار 10 سانتيمترنصب شود.

54كليه سيم كشي هاي داخل چاه آسانسور و موتور خانه بايد داخل لوله يا كانال هاي مخصوص انجام گيرد.

55كليد هاي توقف اضطراري (كليد قارچي)بايد در چاهك روي سقف كابين و داخل كابين ها بدون در تعبيه گردد.

56هنگام عملكرد ترمز ايمني مجموعه وزن كابين خالي بعلاوه 25/1 برابر ظرفيت نامي آن با سرعتي معادل 15/1 برابر سرعت نامي بايد تجربي متوقف نمود.

57سطح داخلي چاه در سمت درهاي كابين اگر برجستگي داشته باشد (ساختمان يا سازه اي )بايد با زاويه 60 درجه نسبت به افق پوشانيده شود.

58در صورت قطع مدار تغذيه آسانسورها از تابلوي برق نبايد روشنايي چاه و موتورخانه و پريزهاي برق قطع شود.

59حداقل فضاي چاهك (pin)بعد از برخورد كابين يا وزنه تعادل با ضربه گيرهاي ته چاه بايد حداقل 50 سانتيمتر ارتفاع و به ابعاد 100×50×50 سانتيمتر باشد.

60حداقل فضاي باز در جلوي تابلوي كنترل آسانسور 70 سانتيمتر است.

61حداقل فضاي باز در اطراف تجهيزات در حال چرخش 60 سانتيمتر است.

62حداقل فضاي باز در اطراف تجهيزات ثابت 50 سانتيمتر است.

63حداقل ارتفاع موتورخانه از محل استقرار ماشين آلات 180 سانتيمتر است.

64حداقل ارتفاع از روي قطعات در حال چرخش تا زير سقف موتور خانه 30 سانتيمتر است.

65در صورت وجود اختلاف ارتفاع بين سطوح داخل موتورخانه بيش از 50 سانتيمتر سطح بالاتر بايد با نرده مخصوص محصور شود و نردبان يا پلكان بايد نصب گردد.

66بازشوي در موتورخانه آسانسور بايد به سمت بيرون و با ابعاد حداقل 90×190 سانتيمتر باشد.

67براي جلوگيري از سقوط اجسام به داخل چاه آسانسور مانعي به ارتفاع 5 سانتيمتر بايد در اطراف مجاري يا بازشوي هاي كف موتورخانه ايجاد شود.

68نصب قلاب سقف موتورخانه (يا موتوريل) الزامي است.

69نصب بازشوي 60×60 سانتيمتر (دريچه اضطراري) در زير سطح سقف زير چاه و يا يكي از ديواره هاي چاه از فضاي موتورخانه با بازشويي به سمت بيرون چاه و قفل دار الزامي است.اين بازشوها نبايد در سمت وزنه تعادل باشد.

70زاويه انحراف مجاز آسانسورها از محور قائم حداكثر 15 درجه است.

71كابين تا هنگامي كه زبانه قفل كننده حداقل به اندازه 7 ميليمتر با لنگه در درگير نشده نبايد قادر به حركت باشد.

72ارتباط بين يكي از اجزاي اتصال (كنتاكت‌)كه مدار را قطع ميكند و وسيله اي كه به طور مكانيكي قفل ميشود بايد مستقيم ساده و حفاظت شده اما قابل تنظيم باشد.

73در مورد دربهاي لولايي قفل بايد نزديكترين فاصله ممكن به لبه هاب عمودي بسته شو در عمل نمايد به طوريكه حتي اگر درها افت يا نشت پيدا كنند صحيح عمل كند.

74ارتفاع مفيد داخل كابين بايد حداقل 195 سانتيمتر باشد. ارتفاع مفيد ورودي هاي كابين براي استفاده كننده ها بايد حداقل 195 سانتيمتر باشد.

75رواداري (تلورانس)توقف كابين از سطح تراز ورودي نبايد 20- ، 20+ ميليمتر بيشتر شود.

76در صورتيكه ترمز ايمني آسانسور از نوع تدريجي باشد هنگامي كه كابين با بار اسمي سقوط نمايد ميزان متوسط شتاب كند شونده بايد بين 2gnو 7gnباشد.

77ترمز ايمني (پاراشوت)ترجيحا بايد در پايين ترين قسمت كابين نصب شود.

78هنگامي كه ترمز ايمني عمل مي نمايد و بار (در صورت وجود) به طور يكنواخت توزيع شده باشد كف پايين آسانسور نبايد بيش از 5% از حالت عادي شيب پيدا كند.

79وسيله ايمني برقي باد روي كابين نصب شود تا هنگامي كه ترمز ايمني كابين در گير شود موتور اصلي را به محض درگيري و يا قبل از عملكرد ترمز ايمني متوقف  نمايد

ایمیل
تلفن
واتس اپ
واتس اپ

شماره تلفن را به مخاطبین خود اضافه کنید و از طریق برنامه برای ما پیام ارسال کنید.

با ما تماس بگیرید:

00989381210018

تلفن
ایمیل